5069416 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Εκπαιδευόμενων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) για συμμετοχή σε δράσεις υποστήριξης πρακτικής άσκησης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, υπεύθυνος φορέας για την υλοποίηση του Υποέργου 3 με τίτλο «Δράσεις απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με πρακτική άσκηση (ΙΕΚ) στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) – Ήπειρος, Θεσσαλία», καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους (εκπαιδευόμενους δημόσιων και ιδιωτικών ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας που έχουν ολοκληρώσει τη θεωρητική τους κατάρτιση και εκκρεμεί η πρακτική τους άσκηση) να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Αφορά 313 ωφελούμενους στη Θεσσαλία και η πρακτική άσκηση επιδοτείται.

Περιγραφή της Πράξης Αναλυτικά